d

e

Elektrická energie a elektrický výkon

Naše civilizace se na elektřinu spoléhá každý den. Většinou si ji představujeme jako proud energie tekoucí elektrickým vedením do elektrických zásuvek, který nám umožňuje vařit jídlo či osvětlovat naše domovy. Ale co přesně elektřina vlastně je a odkud se bere? V tomto článku si vysvětlíme koncepty potřebné pro…
Read more

f

FCR: Záloha pro automatickou regulaci frekvence

Záloha pro automatickou regulaci frekvence, v angličtině známá jako frequency containment reserve nebo frequency control reserve (zkráceně FCR), je mechanismus používaný provozovateli přenosových soustav (PPS) k udržení stability a spolehlivosti rozvodné sítě. Jedná se o rychlou a automatickou reakci na náhlé změny v…
Read more

m

MARI, PICASSO a TERRE

MARI, PICASSO a TERRE jsou digitální platformy pro výměnu regulační energie napříč evropským kontinentem. Propojují národní provozovatele přenosových soustav (PPS), sdružují aktivační nabídky z členských států a rozhodují o aktivaci jednotlivých nabídek (především kontrolují, zda existuje dostatečná přeshraniční…
Read more

Merit Order

Anglickým pojmem „merit order“ označujeme klasifikační systém používaný k určení pořadí, ve kterém by měly být použity různé zdroje elektřiny, aby co nejefektivněji uspokojily poptávku. Merit order je založen na mezních nákladech každého zdroje energie, přičemž jako první se použijí zdroje s nejnižšími náklady. Tento…
Read more

mFRR: Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací

Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, také nazývány mFRR, jsou součástí procesu obnovování rovnováhy frekvence a výkonu v rozvodné síti. Provozovatelé sítě jej aktivují ručně nebo poloautomaticky v reakci na kolísání či poruchu v síti, způsobenou například náhlou ztrátou výroby nebo zvýšením…
Read more

o

Odezva strany spotřeby (DSR)

Odezva strany spotřeby (Demand Side Response; DSR) je soubor opatření, která spotřebitelům elektřiny umožňují upravit svou spotřebu energie v reakci na změny v nabídce či ceně. Účastí na DSR mohou spotřebitelé přesunout svou spotřebu elektřiny na jinou část dne, kdy je elektřiny k dispozici více nebo kdy je levnější.…
Read more

p

Provozovatel přenosové soustavy (PPS)

Provozovatel přenosové soustavy (PPS), je zásadní součástí dodavatelského řetězce elektřiny. Zodpovídá za správu a provoz vysokonapěťové elektrické sítě, která dopravuje elektřinu z elektráren do místních distribučních sítí.
Read more

r

Regulace frekvence

Páteří elektrizační soustavy je přenosová soustava, kterou spravuje provozovatel přenosové soustavy (PPS) – v České republice je to ČEPS, ale každá země má své vlastní provozovatele přenosových soustav. Provozovatel přenosové soustavy poskytuje vyrovnávací služby, tj. každou vteřinu dne zajišťuje výkonovou rovnováhu…
Read more

s

Subjekt zúčtování (SZ)

Kdybychom žili v ideálním světě, síť přenosové soustavy by byla vždy v rovnováze, protože nabídka a poptávka by se v každém momentě rovnaly a nenastávaly by tak ani výpadky proudu. Aby bylo něco takového možné, museli by všichni účastníci trhu předpovídat svou energetickou spotřebu a výrobu se 100% přesností, a to…
Read more

t

Trhy s elektřinou: komplexní průvodce

Trh s elektřinou lze přirovnat k rušnému tržišti, kde se scházejí kupující a prodávající, aby vyjednávali o ceně a množství zboží. Stejně jako každý jiný trh, i trh s elektřinou je založen na základním principu nabídky a poptávky. Množství elektřiny vyrobené v elektrárnách musí odpovídat množství elektřiny zužitkované…
Read more

Připojte se k naší virtuální elektrárně.
Pomáhejte síti a vydělávejte na tom.

Ozvěte se nám