Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují společnosti Nano Energies Holding a.s. (dále také „Nano Energies“ nebo „my“) o tom, jaké osobní údaje svých klientů a pracovníků svých obchodních partnerů zpracovává, jakým způsobem a za jakým účelem. Součástí Zásad je i poučení i právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a způsobu jejich uplatnění. Není-li dále uvedeno jinak, každý člen Nano Energies zpracovává osobní údaje svých klientů a pracovníků svých obchodních partnerů v postavení správce osobních údajů. 

1. Nano Energies

Nano Energies Holding a.s.
IČO: 11899913, se sídlem Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha

Nano Energies CZ s.r.o.
,
IČO 28188861, se sídlem Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha

Nano Energies Hrvatska d.o.o.…
ID: OIB 081387929; VAT number: HR87165314175 se sídlem se HR-10000 Zagreb, Puževa ulica 11, Croatia

Digital Energy Services Romania S.R.L.
Sole Registration Number: 46079860, se sídlem Bucureşti Sectorul 1, Strada TIPOGRAFILOR, Nr. 11-15, PARTER, CAMERA NR.3Kontakty pro více informací o zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv subjektu údajů:

Telefon: 721 383 123

E-mail: dataprivacy@nanoenergies.eu

Společnosti Nano Energies nejmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2. Základní pojmy

 GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation)

Osobní údaj:

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“).

Osobní údaj zvláštní kategorie:

Osobním údajem zvláštní kategorie se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Kategorie subjektů údajů, jejichž údaje zpracováváme, jsou uvedeny 

v čl. 4 Zásad. 

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:

Správcem osobních údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; není-li v těchto Zásadách dále uvedeno jinak, je správcem vašich osobních údajů ten člen Nano Energies, jehož jste klientem nebo se kterým komunikujete v rámci pracovní či obchodní činnosti.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; Nano Energies pro některé operace zpracování využívá dodavatelů, zpracovatelů osobních údajů. Jejich výčet je uveden v čl. 6 Zásad. 

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem pro oblast zpracování osobních údajů je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

3. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme zejména následující kategorie vašich osobních údajů:

a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo identifikačních dokladu)

b) Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)

c) Popisné údaje (pracovní pozice a zařazení u obchodního partnera)

d) Účetní údaje (informace o vzájemných pohledávkách, platební údaje)

e) Údaje o poskytnutých či poptávaných službách a produktech, včetně transakčních údajů a vzájemných pohledávek

f) Preference a potřeby zákazníků

g) Záznamy naší komunikace (telefonické hovory, elektronická komunikace)

h) Síťové identifikátory a další informace související s elektronickou komunikací

i) Informace z cookies a podobných online nástrojů

4. Kategorie subjektů údajů

Zpracováváme osobní údaje zejména těchto kategorií dotčených osob, subjektů údajů: 

a) Naši zákazníci (odběratelé elektřiny/plynu a dodavatelé elektřiny) a jejich zmocněnci

b) Naši potenciální zákazníci a jejich zmocněnci

c) Spolupracovníci, obchodní partneři a jejich zaměstnanci

5. Účel, rozsah, právní titul a doba zpracování osobních údajů

V této části naleznete informace o účelech, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, o tom, jaký k tomu máme právní titul, koho se dané zpracování týká a po jakou dobu údaje za konkrétním účelem uchováváme.

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a popis

Plnění právních povinností při distribuci energií

 • Právním základem je plnění zákonné povinnosti, v případě České republiky upravené zejména zákonem č. 258/2000 Sb., energetický zákon.
 • Kategorie subjektů údajů:a) Naši zákazníci (odběratelé elektřiny/plynu a dodavatelé elektřiny) a jejich zmocněncib) Spolupracovníci, obchodní partneři a jejich zaměstnanci
 • Pro plnění našich právních povinností při distribuci energií zpracováváme zejména identifikační údaje, účetní údaje a údaje o poskytnutých či poptávaných službách a produktech.
 • Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce obchodního vztahu.

Vedení účetnictví

 • Právním základem je plnění zákonné povinnosti, v případě České republiky upravené zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Kategorie subjektů údajů:
  a) Naši zákazníci (odběratelé elektřiny/plynu a dodavatelé elektřiny) a jejich zmocněncib) Spolupracovníci, obchodní partneři a jejich zaměstnanci
 • Pro vedení účetnictví zpracováváme zejména identifikační údaje, účetní údaje a údaje o poskytnutých či poptávaných službách a produktech.
 • Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce účetního období, kterého se týkají.

Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky a obchodními partnery, včetně fakturace

 • Právním základem je plnění smlouvy, zpracování osobních údajů ne zbytné pro plnění vzájemných smluvních závazků. 
 • Kategorie subjektů údajů:a) Naši zákazníci (odběratelé elektřiny/plynu a dodavatelé elektřiny) a jejich zmocněncib) Spolupracovníci, obchodní partneři a jejich zaměstnanci
 • Pro tento účel osobní zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, účetní údaje, údaje o poskytnutých či poptávaných službách a produktech a záznamy naší komunikace týkající se uzavírání a plnění smluv. 
 • Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále pět let po jeho ukončení.

Šíření obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce

 • Právním základem je náš oprávněný zájem informovat naše současné zákazníky a obchodní partnery o naší činnosti a nabídce. 
 • Kategorie subjektů údajů:a) Naši zákazníci (odběratelé elektřiny/plynu a dodavatelé elektřiny) a jejich
  b) Spolupracovníci, obchodní partneři a jejich zaměstnanci
 • Za tímto účelem zpracováváme především identifikační a kontaktní údaje, popisné údaje, údaje o poskytnutých či poptávaných službách či produktech a informace o preferencích a potřebách našich zákazníků. 
 • Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále pět let po jeho ukončení.

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

 • Právním základem je náš oprávněný zájem vymáhat nároky a pohledávky ze smluvních vztahů.
 • Kategorie subjektů údajů:a) Naši zákazníci (odběratelé elektřiny/plynu a dodavatelé elektřiny) a jejich
  b) Spolupracovníci, obchodní partneři a jejich zaměstnanci
 • Pro tento účel zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje, účetní údaje, údaje o poskytnutých službách či produktech a související záznamy naší komunikace. 
 • Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu pět let od ukončení smluvního vztahu nebo až do vymožení uplatněného nároku.

Oslovení potencionálních klientů dle vyplněného formuláře pro kalkulaci ceny dodávek energie nebo údajů získaných v průběhu jednání o smlouvě se zákazníkem

 • Právním základem je náš oprávněný zájem oslovit zájemce o naše služby a produkty, kteří vyplní online formulář pro kalkulaci cenové nabídky nebo jiným způsobem projeví zájem o bližší informace o našich produktech a službách. 
 • Kategorie subjektů údajů:a) Naši zákazníci (odběratelé elektřiny/plynu a dodavatelé elektřiny) a jejich
 • Za tímto účelem zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o poptávaných službách a produktech a údaje o preferencích a potřebách zájemců o naše služby.  
 • Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 6 měsíců od vyplnění formuláře, od přijetí e-mailu s osobními údaji nebo od vyplnění smlouvy, kdy v této lhůtě dojde z naší strany k oslovení subjektu údajů za účelem nabídky služeb. Po této době buď požádáme o souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, nebo veškeré osobní údaje zlikvidujeme.

Osobní údaje uvedené v záznamu telefonického hovoru na lince péče o zákazníky za účelem zvyšování kvality služeb

 • Právním základem je náš oprávněný zájem na zvyšování kvality našich služeb.
 • Kategorie subjektů údajů:a)   Naši zákazníci (odběratelé elektřiny/plynu a dodavatelé elektřiny) a jejich zmocněncib)  Naši potenciální zákazníci a jejich zmocněncic)  Spolupracovníci, obchodní partneři a jejich zaměstnanci
 • Zpracování osobních údajů z hlasových záznamů v rámci naší komunikace probíhá za účelem zvyšování kvality našich služeb.

Osobní údaje potenciálních zákazníků zpracovávané za účelem znovu oslovení subjektu údajů s nabídkou služeb

 • Právním základem je souhlas subjektu údajů získávat informace o našich aktuálních nabídkách, produktech a službách, a to včetně zasílání elektronických obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
 • Kategorie subjektů údajů:a) Naši potenciální zákazníci a jejich zmocněnci
 • Za tímto účelem zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o poptávaných službách a produktech a údaje o preferencích a potřebách zájemců o naše služby.  
 • Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

Osobní údaje uvedené v záznamu telefonického hovoru na lince dispečink a péče o zákazníky za účelem ochrany našich práv a zájmů

 • Právním základem je náš oprávněný zájem na ochraně našich práv a zájmů.
 • Kategorie subjektů údajů:
  a)   Naši zákazníci (odběratelé elektřiny/plynu a dodavatelé elektřiny) a jejich zmocněnci
  b)   Naši potenciální zákazníci a jejich zmocněnci
  c)   Spolupracovníci, obchodní partneři a jejich zaměstnanci
 • Zpracování osobních údajů z hlasových záznamů v rámci naší komunikace probíhá za účelem ochrany našich práv a zájmů, zejména pro dokázání, že jsme splnili naše smluvní povinnosti.
 • Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu šesti měsíců od uskutečněné komunikace, pokud spolu s námi nemáte uzavřenu smlouvu, do 3 let od skončení smluvního vztahu, pokud s námi máte uzavřenu smlouvu, a v případě řešení konkrétní sporné situace až do jejího vyřešení.

Zajištění bezpečnosti, stability a flexibility podpůrných služeb

 • Právní základem je náš oprávněný zájem kontrolovat a řídit bezpečnost a řádné fungování poskytovaných služeb. 
 • Kategorie subjektů údajů:a) Naši zákazníci (odběratelé elektřiny/plynu a dodavatelé elektřiny) a jejich zmocněnci.
 • Pro tento účel zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o poskytnutých službách a produktech a síťové identifikátory a další informace související s řádným fungováním poskytovaných služeb, jeho kontrolou a související komunikací. 
 • Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy a dále pět let po jejím ukončení.

6. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme i dalším organizacím. Jedná se o:

a) Naše obchodní partnery, jejichž produkty distribuujeme nebo nabízíme, distributory, operátory trhu a regulační úřady.

b) Zpracovatele osobních údajů. Tímto pojmem se označují dodavatelé, kteří pro nás zajišťují některé zpracovatelské operace, vždy podle našich pokynů a se zajištěním dostatečné míry ochrany Vašich práv. 

Mezi naše zpracovatele patří především tyto subjekty:

• Společnost HubSpot, Inc., provozovatel online nástroje pro evidenci komunikace s našimi klienty (CRM)

• Společnost Google, od které využíváme marketingové, servisní a analytické nástroje, zejména Google Ads, Google Console a Google Analytics

• Společnost MailChimp, provozovatel pro přípravu, správu a odesílání elektronické komunikace

• Společnost Semrush, provozovatel analytických nástrojů

• Společnost KARAT Software a.s., která provozuje námi využívaný systém pro správu našich financí

• Společnost Atlassian, která provozuje systémy pro interní komunikaci, jež může zahrnovat i osobní údaje

• Společnost Microsoft, od které využíváme standardní kancelářské nástroje (Word, Office, Outlook, Excel atd.)

• Společnost D3Soft Future, s.r.o., která provozuje informační systém pro obsluhu a komunikaci se zákazníky

• Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., provozovatel informačního systému pro nahrávání telefonických hovorů

c) Sdílení dat ve firmě Nano Energies.

Některé činnosti, služby nebo procesy ve firmě Nano Energies zajišťujeme jednotně. Člen firmy, která je za tuto činnost odpovědný a pro ostatní ji zajišťuje, je v postavení zpracovatele osobních údajů. Člen firmy, v jehož prospěch je zpracování prováděno, je i nadále správcem údajů svých klientů a za zpracování je vůči nim odpovědný v plném rozsahu. 

• Společný systém pro předávání obchodních kontaktů

Společnost Nano Energies Holding a.s. provozuje společný systém pro sběr poptávek a obchodních kontaktů (leadů) na webových stránkách a předává je dalším členům firmy Nano Energies. 

• Správa CRM nástroje pro komunikaci se zákazníky

Společnost Nano Energies Holding a.s. provozuje společný CRM nástroj pro celou firmu Nano Energies. Každý člen firmy v CRM nástroji spravuje a eviduje svoje zákazníky a jejich kontaktní a další osobní údaje. 


d) Orgány veřejné moci, soudy a další subjekty, pokud nám poskytnutí osobních údajů výslovně ukládá právní předpis, který se na nás vztahuje. 

7. Cookies

Při návštěvě webových stránek provozovaných Nano Energies využíváme cookies a podobné nástroje. Pojem cookies označuje malé soubory, které ukládáme či získáváme z internetových prohlížečů návštěvníků našich webových stránek.


Cookies nám pomáhají poskytnout uživatelům požadované služby (např. vyplnit a odeslat online formulář, zapamatovat si volbu jazyka či rozlišení webu atd.), zjistit, jestli web a všechny jeho součásti fungují správě, zajistit bezpečnost naší komunikace a také zobrazení lépe cílených marketingových nabídek.


Cookies pro zajištění řádného fungování a chování webových stránek, poskytnutí vámi vyžádané služby nebo funkčnosti a pro zajištění bezpečné komunikace využíváme i bez vašeho souhlasu. Využití těchto cookies můžete zakázat ve svém internetovém prohlížeči, v takovém případě ale nemůžeme garantovat správnou funkčnost našich webových stránek.


Pro účely hodnocení fungování našich webových stránek, získávání statistických údajů a lepšího zacílení marketingové komunikace v prostředí interntu využíváme cookies a podobné nástroje od společností Google, Meta a Hotjar. Toto využití cookies a další zpracování osobních údajů z nich získaných je možné jen s vaším výslovným souhlasem, který můžete udělit při návštěvě našich stránek na tzv. cookies liště. Souhlas je dobrovolný a jeho neudělení či pozdější odvolání nemá žádný vliv na dostupnost či fungování webových stránek nebo nabídky našich produktů a služeb. Více se o fungování těchto nástrojů můžete dozvědět na https://www.google.com/policies/privacy/https://www.facebook.com/about/privacy/ a https://www.hotjar.com/privacy/

8. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů v Nano Energies nedochází k automatizovanému individuální rozhodování ani profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním a profilováním se obecně rozumí jakákoli forma zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu, resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu. V Nano Energies žádné takovéto automatizované zpracování s právními důsledky pro subjekty údajů neprovádíme. 

9. Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se

Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.

Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte kontaktů uvedených v těchto Zásadách.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. 

Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Zásadách nebo postupem uvedeným v patičce e-mailu obsahujícího obchodní sdělení.Právo na opravu osobních údajů

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.

Opravu údajů můžete požadovat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Zásadách.Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;

• vznesete námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);

• Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;

• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.

Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Zásadách.

V této souvislosti vás upozorňuje, že právo na výmaz osobních údajů není absolutní a neuplatní se vždy a ve všech případech. Vaší žádosti o výmaz osobních údajů tak nemůžeme vyhovět zejména v těchto situacích, kdy je zpracování osobníc údajů nezbytné: 

• pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

• k splnění našich právních povinností;

• z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

• pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;

• pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

• popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.

• zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

• vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.


V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Zásadách. 


Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to  v následujících případech:

• V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

• Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro  tyto účely zpracovávat.

• Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Zásadách.


Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Pro získání Vašich osobních údajů se obraťte na nás prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Zásadách. 


Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost   u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů dle místa svého bydliště. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz Datová schránka: qkbaa2n 

www.uoou.cz


10. Vaše povinnosti jako subjektu údajů

Dle právních předpisů uvedených v čl. 5 Zásad máte povinnost poskytnout nám identifikační a další nezbytné údaje, máme-li mezi sebou uzavřít smlouvu. V případě neposkytnutí osobních údajů s vámi nebudeme moct tuto smlouvu uzavřít. 

11. Závěrečná ustanovení

Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 31.8.2023.

Tyto Zásady můžeme aktualizovat, např. při úpravě poskytovaných služeb, změnách ve firmě Nano Energies, kvůli vývoji legislativy atd. Proto se ve vlastním zájmu pravidelně seznamte s aktuálním zněním.