MARI, PICASSO a TERRE

MARI, PICASSO a TERRE

MARI, PICASSO a TERRE jsou digitální platformy pro výměnu regulační energie napříč evropským kontinentem. Propojují národní provozovatele přenosových soustav (PPS), sdružují aktivační nabídky z členských států a rozhodují o aktivaci jednotlivých nabídek (především kontrolují, zda existuje dostatečná přeshraniční kapacita pro dopravu energie ze země do země). Tyto platformy se řídí Směrnicí Evropské komise Electricity Balancing Guideline (EB GL), která má za cíl zajistit existenci celoevropského vyrovnávacího trhu, který zajistí efektivní sdílení regulační energie napříč státy a minimalizaci nákladů. Díky existenci platforem jako je MARI, PICASSO a TERRE se zvyšuje účinnost a likvidita vyrovnávacích trhů.

MARI, PICASSO, and TERRE: platformy pro řízení regulační energie

MARI = Manually Activated Reserves Initiative
PICASSO = Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation
TERRE = Trans European Replacement Reserve Exchange

Vyrovnávání přenosových soustav v evropské síti

Páteří elektrifikační soustavy je přenosová síť, kterou má ve správě provozovatel přenosové soustavy (PPS) – pro Českou republiku je to ČEPS, ale každá země má svého provozovatele přenosové soustavy. Ten se stará o služby výkonové rovnováhy, jinými slovy každou sekundu dne zajišťuje rovnováhu mezi spotřebou a výrobou elektrické energie v přenosové soustavě, abychom se vyhnuli výpadkům elektrické energie.

Pro stabilitu sítě je klíčové udržovat frekvenci přenosové soustavy na 50 Hz – to platí pro celou kontinentální Evropu. K odchýlení od ideální frekvence dochází neustále, v každém okamžiku. Spotřeba elektřiny je totiž predikovatelná jen do jisté míry, nikdo nám nepřikazuje kdy zapnout troubu či elektrokotel. S přibývajícím výkonem slunečních či větrných elektráren začínají být i naše odhady výroby elektřiny méně přesné než s centralizovanými velkými výrobními zdroji, jako jsou uhelné elektrárny.

Úkolem ČEPS tak není udržovat frekvenci stále přesně na 50 Hz, což je nemožné, nýbrž minimalizovat odchylku od tohoto cíle. Pokud se odchylka vzdálí od 50 Hz o více než +- 0.01 Hz, ČEPS začne aktivně vyrovnávat odchylku pomocí služeb výkonové rovnováhy nasmlouvaných v rámci vyrovnávacích trhů (podrobně vysvětlujeme zde).

Jak si poradit s odchylkou od 50 Hz pro ČEPS si víceméně určuje národní provozovatel přenosové soustavy, nicméně ENTSO-e, Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny, jim dává k dispozici digitální platformy (jako jsou například právě MARI, PICASSO a TERRE), které aktivaci vyrovnávacích služeb v průměru zlevňují. To ale nutně vyžaduje to, aby parametry a vlastnosti těch služeb byly identické napříč státy.

ENTSO-e, Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny, je sdružení pro kooperaci provozovatelů přenosových soustav. Se 39 členskými provozovateli přenosových soustav zastupujících 35 zemí plní ENTSOE-e misi zajistit bezpečný a koordinovaný provoz evropské elektrizační soustavy, největší propojené elektrické sítě na světě.

V praxi si můžeme vyrovnání odchylky v České republice (i jiných státech Evropy) představit ve zjednodušené verzi následovně:

  • ČEPS zjistí potřebu dorovnat odchylku od požadované frekvence 50 Hz zapříčiněnou převahou poptávkou po elektřině nad její nabídkou či naopak.
  • ČEPS jde na přeshraniční trh s elektřinou, kde nakupuje tzv. regulační energii od ostatních účastníku trhu. Těmi jsou často velké elektrárny (pro ČR tut úlohu doteď plnily typicky uhelné elektrárny), ale trh se začal otevírat i menším zdrojům energie (kogenerační jednotky, bioplynové stanice, záložní generátory a další), na které se v Nano Energies specializujeme.
  • Jelikož je ČEPS součástí celoevropské sítě, sáhne po standardizovaných nástrojích pro regulaci frekvence, neboli různých typech podpůrných služeb, a to v následujícím pořadí:
    • Jako první přijde na řadu nástroj pro primární regulaci, tedy FCR (“Frequency Containment Reserve”, česky “zálohy pro automatickou regulaci frekvence”). Ten ČEPS využívá jako první, jedná se o rychlou reakci do 30 sekund. FCR funguje jako plně automatická služba, tedy bezpečnostní síť, která zajišťuje rychlou korekci odchylek frekvence bez zásahu člověka.
    • Nástroj pro sekundární regulaci nazýváme aFRR (“automatic Frequency Restoration Reserve, česky “záloha pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací”). Tato sekundární rezerva musí být v Česku aktivována za 7,5 minuty a je také automatická.
    • Pro terciární regulaci využívá ČEPS mFRR (“manual Frequency Restoration Rpower balancing serviceseserve”, česky “záloha pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací”). Zařízení pracující v režimu mFRR musí být manuálně aktivováno do 12,5 minuty pracovníkem ČEPS.

Tyto tři fáze regulace jsou spínány postupně a navazují jedna na druhou. Prakticky neustále “běží” FCR samotné, velmi často k němu musíme přidat aFRR a v ještě náročnějších situacích pro přenosovou síť přidáme třetí nástroj, mFRR.

Ilustrace FCR, aFRR, mFRR

Pozitivním výsledkem propojení evropských trhů je větší efektivita a tím pádem i menší náklady pro provoz podpůrných služeb pro provozovatele přenosové sítě. Nižší ceny se posléze přenesou i na koncového zákazníka. Na druhou stranu, pokud nastane na opačné straně Evropě velký výpadek elektřiny, počasí nebude na velké části kontinentu příznivé, odrazí se to negativně na cenách za služby výkonové rovnováhy pro ČEPS, i když se takové události bezprostředně České republiky netýkají.

Jak fungují platformy MARI, PICASSO a TERRE?

Už jsme si v krátkosti vysvětlili, co jsou to produkty FCR, aFRR a mFRR. Teď si je můžeme přiřadit k jednotlivým digitálním platformám, na kterých k přeshraniční výměně regulační energie dochází.

Mimo MARI, PICASSO a TERRE můžete najít také informace o tzv. IGCC – mezinárodní platformě pro vzájemnou výměnu odchylek propojených elektrizačních soustav. Ta narozdíl od MARI, PICASSO a TERRE zabraňuje aktivaci regulační energie. Obecně máme digitálních platforem pro výměnu regulační energie v Evropě vícero a neustále se vytváří nové. Například nová platforma ALpACA by měla být spuštěna v příštím roce.

I české firmy se mohou podílet na vyrovnávání evropské sítě. Jak?

Pokud jste vlastníkem firmy, možná se zajímáte o způsoby, jak ze svých zařízení získat větší hodnotu. Společnost Nano Energies má odborné znalosti v oblasti podpůrných služeb a může vám pomoci optimalizovat provoz vašich aktiv a zvýšit jejich hodnotu. Díky spolupráci s námi můžete využívat naše pokročilé technologie a odborné znalosti a dobře se rozhodovat o tom, jak nejlépe spravovat svá energetická zařízení. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vám můžeme pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

Chcete výrazně snížit své náklady na energii? 

Ozvěte se nám