Odezva strany spotřeby (DSR)

Odezva strany spotřeby (DSR)

Odezva strany spotřeby (Demand Side Response; DSR) je soubor opatření, která spotřebitelům elektřiny umožňují upravit svou spotřebu energie v reakci na změny v nabídce či ceně. Účastí na DSR mohou spotřebitelé přesunout svou spotřebu elektřiny na jinou část dne, kdy je elektřiny k dispozici více nebo kdy je levnější. Také mohou snížit svou spotřebu energie v reakci na signál od provozovatele sítě.

Odezva strany spotřeby (nebo odezva strany poptávky) je změna spotřeby elektrické energie spotřebitelem tak, aby odpovídala dostupné nabídce elektřiny. Nejčastěji se používá anglický termín Demand Side Response (DSR).

V přenosové síti musí být výroba a spotřeba elektřiny udržována v rovnováze – u nás v Evropě je cílem udržet frekvenci na 50 Hz. Narušení rovnováhy může vést k problémům, jako jsou výpadky proudu a blackouty, nebo třeba poškození zařízení připojených k síti.

Výroba elektřiny má tendenci kolísat nyní víc než kdy jindy kvůli zvyšujícímu se množství obnovitelných zdrojů energie, které jsou zapojeny do sítě – solární a větrné zdroje jsou totiž proměnlivé, protože množství vyrobené elektřiny závisí na počasí, které se nedá úplně přesně predikovat. Situaci navíc ovlivňují i další události, jako jsou různé opravy či údržby elektráren. A vzhledem k rostoucímu množství solární a větrné energie v síti tak bude kvůli energetické bezpečnosti bude využívání DSR narůstat na důležitosti.

Protože je výroba elektřiny nestabilní a má tendenci narušovat rovnováhu v síti, DSR nabízí řešení, a to buď omezením spotřeby elektřiny spotřebními zařízeními, nebo přesunutím spotřeby na jiný čas v závislosti na dostupné kapacitě sítě.

Regulace frekvence mezi poptávkou a nabídkou

Jak DSR funguje

Klíčem k DSR je motivace spotřebitele energie ke snížení své spotřeby elektřiny ve špičce. Nejlepším příkladem je buď snížení nákladů na energii prostřednictvím spotových tarifů, nebo finanční odměna za účast na trzích s flexibilitou nebo podpůrnými službami. V závislosti na trhu existují různé mechanismy, nejběžnější jsou však tyto dva:

 • Flexibilita - Zařízení se deaktivuje podle relativní nerovnováhy na vnitrodenních trzích. Při nedostatečné výrobě energie – například když není dostatečně slunečno nebo větrno – tím sníží množství potřebné energie v síti a přispěje tak k její větší stabilitě. 
 • Podpůrné služby - Zařízení se v aukci podpůrných služeb nabízí na den dopředu podle provozních parametrů – například podle toho, kolik hodin může být v daný den k dispozici. Pokud aukci vyhraje, dostane finanční kompenzaci za zarezervování své kapacity, a další odměnu pak inkasuje v případě, že je jeho výkon skutečně využit.

Chcete lépe porozumět energetické flexibilitě?

Čtěte dál

V obou těchto případech je těžké zajistit, aby přerušení provozu nemělo negativní dopad na běžnou činnost zařízení. Díky důkladné analýze a se správným plánem a nastavením provozních parametrů to však je možné.

Vyrovnávání špiček

Úspora energie ve špičce spočívá ve snížení spotřeby elektřiny během krátkodobých výkyvů. Příkladem může být třeba továrna, která ve špičce zastaví výrobu. V ideálním případě se v této době provádí údržba nebo jiné činnosti, které nejsou energeticky náročné. Tím uspoří jak vlastní energii, tak celkovou potřebu energie v síti. 

Řízení zátěže

Řízením zátěže rozumíme přesun spotřeby energie na dobu, kdy je nabídka elektřiny nejvyšší. Příkladem může být předchlazení chladírenského skladu v době nižší poptávky po elektřině.

Jaká odvětví jsou pro DSR vhodná?

Pro zajištění flexibility nebo podpůrných služeb je nezbytné být schopen řídit svou spotřebu elektřiny. Nejvhodnějšími kandidáty tak jsou průmyslová odvětví, jako je chladírenský průmysl, výroba cementu či oceli nebo průmysloví zákazníci, kteří při výrobě spotřebovávající velké množství elektrické energie.

Například velké systémy topení a klimatizace lze řídit nebo kombinovat s dalšími zařízeními tak, aby dočasně snížily svou spotřebu.

DSR a úloha agregátora

Za většinu činností DSR odpovídají agregátoři flexibility. Úkolem agregátora je umožnit účast jednotlivých zdrojů, které by jinak samy o sobě nedokázaly dodat potřebný výkon. Agregátor tyto menší zdroje spojuje do virtuálního bloku a podává nabídky na trzích s podpůrnými službami a flexibilitou jménem jejich vlastníků. Diverzifikací zdrojů DSR může agregátor v rámci jednoho portfolia podpořit spolehlivost i byznysový potenciál jednotlivých zařízení.

Výhody flexibility na straně spotřeby

 • Nižší náklady na energii & dodatečné příjmy
  Hlavním přínosem účasti na aktivitách DSR je snížení nákladů na energii. Protože DSR zvyšuje spolehlivost sítě, reakce na straně poptávky hraje velkou roli při kompenzaci nákladů na energii, zejména v dobách, kdy ceny energií na trhu rostou.
 • Snížení cen na velkoobchodním trhu
  DSR snižuje potřebu aktivovat dražší výrobní zdroje elektřiny, tedy velké elektrárny. Pokud lze omezit spotřebu, není třeba platit za chod dražších elektráren a celkové výrobní náklady se snižují. A to má vliv na pokles cen pro všechny.
 • Stabilnější síť
  Politika energetické bezpečnosti se většinou zaměřuje na zvyšování nabídky, například na přidávání nových solárních elektráren – tím se ale snižuje stabilita sítě, protože obnovitelné zdroje jsou ze své povahy nestálé. DSR může fungovat podobně, jako skladování energie, jen bez nutnosti dalších investic.
 • Inovace celé energetiky
  Jak už jsme zmínili, DSR je nyní potřeba především kvůli přirozené proměnlivosti obnovitelných zdrojů. Ačkoliv může vyžadovat změny provozních plánů firem, které se DSR účastní, přesnější propojování spotřeby a výroby energie zůstává jedním z nejlepších technologických řešení, které dnes pro inovaci energetiky máme k dispozici.

Nano Energies může bezplatně zanalyzovat vaši spotřebu energie a navrhnout individuální provozní plán, který vám pomůže zajistit flexibilitu vašich energetických zařízení na trzích. Můžeme vám pomoci výrazně snížit náklady na energie a zároveň minimálně ovlivnit chod vašeho podniku.

Chcete výrazně snížit firemní náklady na energii? 

Ozvěte se nám