Provozovatel přenosové soustavy (PPS)

Provozovatel přenosové soustavy (PPS)

Provozovatel přenosové soustavy (PPS), je zásadní součástí dodavatelského řetězce elektřiny. Zodpovídá za správu a provoz vysokonapěťové elektrické sítě, která dopravuje elektřinu z elektráren do místních distribučních sítí.

Distribuční sítě jsou spravovány provozovatelem distribuční soustavy, tzv. PDS. PDS pak dopravuje elektřinu do domácností a podniků. PDS organizuje místní trh na základě harmonogramu výměny energie dohodnutého s PPS. PPS nemá přístup ke zdrojům připojeným do distribuční soustavy.

Diagram of the interconnection of DSO and TSO

Základní povinnosti provozovatele přenosové soustavy

Provozovatel přenosové soustavy hraje zásadní roli v udržování bezpečnosti dodávek elektřiny. Musí neustále monitorovat síť, zda nevykazuje známky nestability či jiných potenciálních problémů, a přijímat opatření, která zabraňují výpadkům či blackoutům. Musí také zajistit, aby se síť dokázala vyrovnat s náhlými změnami poptávky, například v obdobích vysoké spotřeby elektřiny nebo v momentě, kdy se elektrárna nečekaně vypne.

Vhodným řešením nerovnováhy v rozvodné síti může být implementace podpůrných služeb. Pojem „podpůrné služby“ (v angličtině Ancillary services, zkratka AnS) označují různé pomocné služby, které jsou nezbytné pro udržení spolehlivosti a stability rozvodné sítě, například vyrovnávání nabídky a poptávky v rámci sítě. 

PPS také řídí připojování nových zdrojů elektrické energie do sítě – jedná se například o solární parky a jiné generátory energie. Dohlíží také na výstavbu nové přenosové infrastruktury.

Kromě výroby a prodeje elektřiny mohou výrobci elektřiny také poskytovat podpůrné služby síti, aby pomohli PPS udržet přenosovou soustavu v rovnováze.

Provozovatel přenosové soustavy pomáhá s přechodem k udržitelnější energii

PPS také hraje důležitou roli při usnadňování přechodu na čistší a udržitelnější energetický systém. Vzhledem k tomu, že se využívá stále více obnovitelných zdrojů energie, musí provozovatel přenosové soustavy těmto zdrojům přizpůsobit rozvodnou síť. Investuje tedy do modernější infrastruktury a rozšiřování sítě. 

PPS využívá pokročilé prognostické nástroje k předpovídání výkonu obnovitelných zdrojů, jako je vítr nebo slunce, a plánuje reakci na očekávané výkyvy nabídky a poptávky.

Provozovatelé přenosových soustav také zajišťují, že rozvodná síť zůstává vyvážená při využívání energie z obnovitelných zdrojů tím, že v reálném čase přizpůsobuje nabídku poptávce. Činí tak pomocí různých prostředků, které umožňují větší flexibilitu. Těmi jsou například skladování energie, odezva strany spotřeby (anglicky Demand Side Response, zkratka DSR), flexibilní výroba, a využívání přeshraniční energie výměnou s jinými PPS.

Další zodpovědností PPS je řízení integrace nových technologií, jako jsou systémy skladování energie nebo programy odezvy na straně spotřeby, které umožňují spotřebitelům elektřiny upravit svou spotřebu dle požadavků sítě. Tímto způsobem mohou i spotřebitelné pomoci zvýšit odolnost rozvodné sítě.

Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav

 PPS v Evropě tvoří sdružení s názvem Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav, zkráceně ENTSO-e. Sdružení je složeno z 39 členů z 35 zemí.

ENTSO-e zodpovídá za zajištění bezpečného a koordinovaného provozu evropské elektrizační soustavy, jež je největší propojenou rozvodnou sítí na světě. ENTSO-e slouží jako platforma pro technickou spolupráci a usnadňuje nepřetržité obchodování s elektřinou. Obchodování s elektřinou mezi různými PPS pomáhá odolnosti sítě; podporuje totiž vyrovnávání nabídky a poptávky v reálném čase.


Stručně řečeno, provozovatel přenosové soustavy je zásadní součástí dodavatelského elektroenergetického řetězce, jelikož je zodpovědný za řízení a provoz vysokonapěťové elektrické sítě. Jeho úlohou je zajistit, aby elektřina byla bezpečně a spolehlivě přepravována z elektráren k provozovateli distribuční soustavy (PDS) a poté do domácností a podniků; to vše při zachovávání bezpečnosti dodávek a usnadňování přechodu na čistší a udržitelnější energii.

Seznam provozovatelů přenosových soustav v Evropě

Chcete výrazně snížit své náklady na energii?

Ozvěte se nám