Subjekt zúčtování (SZ)

Subjekt zúčtování (SZ)

Kdybychom žili v ideálním světě, síť přenosové soustavy by byla vždy v rovnováze, protože nabídka a poptávka by se v každém momentě rovnaly a nenastávaly by tak ani výpadky proudu. Aby bylo něco takového možné, museli by všichni účastníci trhu předpovídat svou energetickou spotřebu a výrobu se 100% přesností, a to každý den, každou hodinu. Takhle ale svět samozřejmě nefunguje. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou se málokdy rovná nule. Potřebujeme tedy, aby za tento rozdíl někdo přebral finanční zodpovědnost. Takovou entitou je právě subjekt zúčtování (SZ), v angličtině Balance Responsible Party. Subjekt zúčtování případnou nerovnováhu vyrovnává s provozovatelem přenosové soustavy (PPS, v České republice je to firma ČEPS).

Ilustrace subjektu zúčtování

„Zlaté pravidlo je následující: jakožto účastník trhu jste zodpovědní za jakoukoli nerovnováhu, kterou v soustavě způsobíte."

Dodavatelé a spotřebitelé elektřiny uzavírají smluvní ujednání, která určují kolik elektřiny se prodá a kolik koupí. V praxi se však tento plán liší od množství, které bylo skutečně vyrobeno a spotřebováno. Tyto odchylky od plánu je třeba řešit, aby byla zachována rovnováha rozvodné sítě. Provozovatel sítě využívá systém, který činí všechny účastníky trhu odpovědnými za odchylky, které sami způsobí. V tomto bodě přichází na řadu role subjektu zúčtování (SZ).

SZ zodpovídá za vyrovnávání rozdílu mezi spotřebu a výrobou tak, aby se rozdíl v každém obchodním intervalu co nejvíce blížil nule. Stručně řečeno: SZ odpovídá za svou odchylku organizátorovi trhu.

Ilustrace subjekt zúčtování

Vzhledem k tomu, že SZ obvykle nemá k dispozici kompletní online data o celé své skutečné spotřebě či výrobě, jeho odchylka nikdy není nulová. Provozovatel přenosové soustavy účtuje poplatek za odchylku všem SZ, kteří nejsou v rovnováze. Tento poplatek pokrývá náklady PPS na vyrovnávání soustavy. Trh je tedy motivován ke snížení množství odchylek a k přenesení finančního rizika na subjekt zúčtování.

Cílem regulace EU je zajistit, aby měli SZ co nejsnadnější přístup k signálům o změnách tržních cen. Poplatky za nerovnováhu jsou přímo spojeny s potřebami systému, protože všichni SZ, bez ohledu na míru jejich odchylky, jsou vystaveni stejné ceně. Jsou tedy motivování k podpoře vyrovnání přenosové soustavy snížením poptávky PPS po regulační energii.

Jak funguje role subjektu zúčtování?

SZ nejprve prodá či koupí plánovaný rozdíl mezi spotřebou a výrobou prostřednictvím organizátora trhu. Pokud má SZ například naplánovanou výrobu 1 MW energie a spotřebu 2 MW za hodinu H1, snaží se přes organizátora trhu nakoupit 1 MW na dorovnání rozdílu během tohoto intervalu. Pokud SZ zjistí, že se jeho skutečná spotřeba nebo výroba během dne dodávky liší od plánovaných objemů, může s rozdíly obchodovat na vnitrodenním trhu.

Zúčtování rozdílů provádí organizátor trhu a zasílá je všem SZ jednou za měsíc.

Příklad: jak probíhá vyrovnávání v praxi?

Představme si dodavatele elektřiny, který nakupuje energii ze solárního parku v rámci mimoburzovního obchodu během letního státního svátku. V tomto příkladu je malá poptávka domácností, protože všichni jsou venku, ale velká výroba, protože solární panely vyrábí více, než obvykle. Předpokládejme, že dodavatel je zároveň subjektem zúčtování a jeho bilanční skupina se skládá z dodávky ze solárního parku, odběru od připojených domácností a obchodů na trhu s elektřinou s ostatními subjekty zúčtování.   

Tento dodavatel má vždy zodpovědnost za vlastní odchylku – jenže množství jeho spotřebované energie je příliš nízké, vzhledem k předpokládané úrovni výroby ze solárního parku. Ve stejné chvíli ale může existovat další subjekt zúčtování, který spotřebovává více energie, než by měl. Důvodem může být například vysoká poptávka nějaké továrny nebo výpadek nějaké elektrárny. Oba subjekty si mohou vyměnit energii, aby vyrovnaly rozdíl. Ale je klidně možné, že vyrovnání přebytku nebo deficitu energie vyjde levněji, než přijetí opatření v bilanční skupině.

Chtěli byste se stát součástí agregačního bloku Nano Energies a začít získávat příjmy ze svých energetických aktiv? Kontaktujte nás a vytvořte si bezrizikový zdroj příjmu bez investicí předem – a zároveň se zapojte do služeb vyrovnávání sítě!

Staňte se součástí agregačního bloku Nano Energies a začněte získávat příjmy ze svých energetických aktiv. Stačí, když nás nezávazně kontaktujete.

Ozvěte se nám